سیکلو هگزان

سیکلو هگزان، یکی از پایدارترین سیکلوآلکان ها با فرمول C6H12 به صورت مایع بی رنگ و قابل اشتعال می باشد.
 
از کاربردهای آن می توان به تولید اسید آدیپیک توسط فرایند اکسیداسیون مستقیم سیکلوهگزان نام برد. آدیپیک اسید جز ده ماده شیمیایی پرمصرف در صنایع شیمیایی است.
سیکلوهگزان را میتوان از طریق هیدورژنه کردن بنزن نیز به دست آورد. 
 

 

Min 99% Assay
Analytical Reagent Grade
2.5Lit Pack
84.16g/mol Mass weight
110-82-7  C.A.S Number