ید سیگما آلدریچ کد 30305

Iodine, 30305

ACS reagent, ≥99.8%, solid