محلول بافر 4 مرک کد 109406

Merck Buffer solution pH 4.01 , 109406 , 1 L

(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur

pH value: 4.0 (H₂O, 25 °C)