گلیسیرین یا گلیسرول مرک کد 818709

Merck  Glycerol 818709 

Glycerol anhydrous for synthesis. CAS 56-81-5, EC Number 200-289-5, chemical formula (HOCH₂)₂CHOH.

CAS # : 56-81-5

Hill Formula : C₃H₈O₃

Synonyms : 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin

Molar Mass : 92.1 g/mol

Application : Glycerol anhydrous for synthesis. CAS 56-81-5, EC Number 200-289-5, chemical formula (HOCH₂)₂CHOH.